Λόγω εκτάκτων αυξημένων αναγκών στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων είναι απαραίτητη η πρόσληψη τριών ατόμων με ειδικότητα εργατών καθαριότητας για την αποκομιδή απορριμμάτων ως πλήρωμα απορριμματοφόρouκαι ενός οδηγού για το απορριμματοφόρο, διότι ο Δήμος μας δεν διαθέτει επαρκές προσωπικό αυτών των ειδικοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2)Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα τυπικά προσόντα για πρόσληψη στο Δημόσιο με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Για την ειδικότητα των Οδηγών:

1) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ ή Δ κατηγορίας

2) Oµώνυµο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/83 ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

Ή

οµώνυµο ή αντίστοιχο, απολυτήριο τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής

Ή

Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

ΚΑΙ

3)Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Δ/νση: Βουργαρέλι, τηλ: 2685360215,2685360228) στο τμήμα προσωπικού του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στη Διαύγεια.

Το σχόλιο σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *