Στο 16,2% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα το δ’ τρί-μηνο πέρυσι, έναντι επίσης 16,2% το γ’ τρίμηνο του 2020 και 16,8% το δ’ τρίμηνο του 2019. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 750.135 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση 0,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 4,6% σε σχέση με το αντί-στοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ωστόσο, 498.000 άτομα είναι μακρο-χρόνια άνεργοι (αναζητούν εργασία από ένα έτος και πάνω), ενώ πολύ υψηλά εί-ναι τα ποσοστά στις ηλικίες 15- 29 ετών. Παράλληλα, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων (22,8%) εργαζόταν στους κλάδους των ξενοδο-χείων και της εστίασης. Έρευνα εργατικού δυναμικού. Συμπερασματικά, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η επί-δραση της πανδημίας στην αγορά εργασίας αυξήθηκε κατά το δ ́ τρίμηνο του 2020. Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι οι απουσίες από την εργασία, καθώς και η εργασία στο σπίτι αυξήθη-καν, ενώ οι ώρες εργασίας μειώθηκαν σε σχέση με το γ’ τρίμηνο 2020.Επίσης, τα άτομα που δεν εργάζονταν αλλά ανα-ζητούσαν εργασία και δή-λωσαν ότι δεν είναι άμεσα διαθέσιμα να εργαστούν αυ-ξήθηκαν σε σχέση με το γ’ τρίμηνο 2020 Από τα στοι-χεία της έρευνας παρατηρείται επίσης ότι, σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2020, η απουσία από την εργασία αυξήθηκε κυρίως στον το-μέα που περιλαμβάνει τους κλάδους του εμπορίου, των ξενοδοχείων, των εστιατορίων, των μεταφορών και επικοινωνιών, καθώς και στον τομέα των κατασκευών, ενώ μειώθηκε σημαντικά στον τομέα των άλλων υπηρεσιών.

Το ποσοστό εργασίας από το σπίτι αυξήθηκε σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στις χρηματοπιστωτικές και επιχειρηματικές δραστηριό-τητες και στις άλλες υπηρεσίες. Οι ώρες εργασίας μειώ-θηκαν σε όλους τους τομείς της οικονομίας, με εξαίρεση τις άλλες υπηρεσίες.Ειδικότερα, από την έρευ-να εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτουν τα εξής:– Στις γυναίκες το ποσο-στό ανεργίας (19,9%) παρα-μένει σημαντικά υψηλότε-ρο από εκείνο στους άνδρες (13,3%).– Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις ομάδες 15- 19 ετών (44,7%) και 20- 24 ετών (34,3%). Ακολουθούν οι ηλι-κίες 25- 29 ετών (29,6%), 30- 44 ετών (15,9%), 45- 64 ετών (11,9%) και 65 ετών και άνω (9,3%).–

Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, στις τρεις πρώ-τες θέσεις βρίσκονται η Δυ-τική Ελλάδα (21,6%), η Δυτι-κή Μακεδονία (20,5%) και η Στερεά Ελλάδα (19%). Ακο-λουθούν, η Ανατολική Μα-κεδονία και Θράκη (17,7%), το Νότιο Αιγαίο (17,6%), η Κεντρική Μακεδονία (17,5%), το Βόρειο Αιγαίο (17,3%), η Ήπειρος (17,2%), η Κρήτη (16,6%), η Θεσσαλία (16,4%), οι Ιόνιοι Νήσοι (16,3%), η Ατ-τική (14,2%) και η Πελοπόν-νησος (11,8%). – Οι βασικοί λόγοι που σταμάτησαν οι άνεργοι να εργάζονται είναι είτε γιατί η εργασία τους ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (32,5%) είτε για-τί απολύθηκαν (21,1%). Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων (22,8%) εργαζόταν στους κλάδους των ξενοδο-χείων και της εστίασης. Σε ό,τι αφορά στο επάγγελμα της προηγούμενης εργασίας τους, το μεγαλύτερο ποσο-στό (32%) απασχολούνταν στην παροχή υπηρεσιών ή ως πωλητές. Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν (νέοι άνεργοι) είναι 18,6%.

Το σχόλιο σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *