Η βρύση στο Προαύλιο του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγνάντων, δεκαετία του ’60.
Φωτό: Αρχείο Χρ. Αρ. Τούμπουρος

Γράφει ο Χρίστος Τούμπουρος

Η βρύση αυτή είναι μια από τις πέντε που κατασκευάστηκαν το 1909 στην Άγναντα.
Τα έξοδα ήταν δωρεά του Αγναντιτη – ευεργέτη Αποστόλου Κωνσταντίνου ή Τουμπουροπούλου.

Παραθέτω δημοσίευμα της εποχής:12/12/1909 εφημερίδα ΣΚΡΙΠ
Άγναντα Νοέμβριος (ανταποκριτού μας)

«Προ τινων ημερών παρεδόθη υπό του εργολάβου Κωνσταντίνου Μασσιαλή εις την Κοινότητα Αγνάντων το κατασκευασθέν υδραγωγείον δαπάνη του κ. Αποστόλου Κωνσταντίνου ή Τουμπουρουπούλου.
Επί τη ευκαιρία ταύτη εγένετο αγιασμός εις την πλατείαν της συνοικίας η Παναγία εις την εκεί βρύσιν και εψάλη δοξολογία υπέρ της ευημερίας και πολυχρονιότητας του ευεργέτου κ. Αποστόλου Κωνσταντίνου ή Τουμπουρουπούλου και της οικογενείας αυτού.
Εις τον αγιασμόν παρέστησαν άπαντες οι ιερείς του χωρίου, το κοινοτικόν συμβούλιον, άπασαι αι ενταύθα αρχαί και πλήθος λαού.
Ο λαός των Αγνάντων και των περιχώρων ευγνωμωνών τον μέγαν ευεργέτην ιδιαιτέρως οι Αγναντίται πανηγυρίζουν υπερηφανευόμενοι δια τον μέγαν πατριώτην των.
Ο κύριος Απόστολος Κωνσταντίνος Τουμπουρόπουλος εγεννήθη εν Αγνάντη και εγκαταστάθη εις Buda Palaga Ρουμανίας από τριακονταετίας αποκτήσας δια της εργασίας του ικανήν περιουσίαν δεν έπαυσε δε ενθυμούμενος την ιδιαιτέραν αυτού πατρίδα τα Άγναντα ευεργετών εκείθεν συγγενείς και πατρτιώτας ποικιλοτρόπως.
Κατά το έτος 1904 εκαλλώπισεν δι εικόνων τον ιερόν ναόν «η Παναγία» προσενεγκών πεντήκοντα εικοσόφραγκα. Το δε 1908 επεσκέφθη διαφόρους πόλεις της Ελλάδος ως και την Άρταν πρωτεύουσαν του νομού Άρτης, εις ην υπάγονται τα Άγναντα η ιδιαιτέρα αυτού πατρίς την οποίαν επροίκισε με το ανωτέρω υδραγωγείον πρωτοφανούς κατασκευής δια τον Νομόν Άρτης καταναλώσας προς τούτο 13,500.
Την κατασκευήν του υδραγωγείου τούτου ανέλαβεν ο εξ Αγνάντων έντιμος και ρέκτης εργολάβος δημοσίων έργων Κωνσταντίνος Μασσιαλής, υπό την επίβλεψιν επιτροπής αποτελουμένης εκ των κ.κ. Βασιλείου Τούμπουρου δικολάβου και πρωτοξαδέλφου του ευεργέτου, Κ. Ευταξίου κτηματίου εξ Αγνάντων, Ιωάννου Ζάρα εμπόρου εξ Άρτης, Ιωάννου Γ. Μπανιά κτηματίου εκ Μελισσουργών και Γεωργίου Γούλα ιερέως εξ Αγνάντων.
Η κατασκευή του έργου ήρξατο τον Μάιον του 1909 πάρεδόθησαν δε εις χρήσιν τέσσερΙς βρύσες εις την συνοικίαν η Παναγία με άφθονον νερόν και διαυγές και με καλλιτεχνίαν των στηλών, επί του μετώπου των οποίων χρυσοίς γράμμασι επί μαρμαρίνης πλακός σημειούται το όνομα του ευεργέτου Απόστολος Κωνσταντίνου ή Τουμπουρόπουλος»

Η βρύση στην Πλατεία του πάνω μαχαλά, δεκαετία του ’60, Φωτο: Αρχείο Χρ. Αρ. Τούμπουρος
Η βρύση πλησίον οικειών Φλούδα και Κώστα Κωστούλα σήμερα, δεκαετία του ’60, Φωτο: Αρχείο Χρ. Αρ Τούμπουρος

Το σχόλιο σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *